3d parametric plot (cos u, sin u + cos v, sin v), u=0 to 2pi, v=0 to 2pi